Договір Haccp Хасп ДК021:2015-90920000-2

Договір

З надання послуг профілактичної дезінсекції

м. Київ                                                                                                          «  »______ 2019 р.

…… іменоване надалі «Виконавець», в особі директора Маряніча Віктора Дмитровича, з одного боку, і  іменований надалі «Замовник», в особі директора, Борзаковського Сергія Олексійовича  діючого на підставі Статуту з іншої сторони, уклали цей договір про наступне:

І. Предмет договору.

1.1. «Замовник» доручає, а «Виконавець» своєю робочою силою і своїми засобами виконує проведення наступних послуг згідно з ДК021:2015-90920000-2 Послуги із санітарно-гігієнічної обробки приміщень (дератизація — знищення гризунів та дезінсекція — знищення тарганів), згідно калькуляції вартості послуг Додаток №1 до договору, що є невід’ємною частиною цього договору.

1.2. На зазначеній в договорі площі дезінсекції проводяться заходи тільки по боротьбі з тарганами. Разові і сезонні обробки по кожному окремому виду комах (мухи, блохи, комарі, клопи) проводяться за умови укладення додаткових договорів.

П. Обов’язки сторін.

2.1. «Виконавець» зобов’язується здійснити проведення наступних послуг згідно калькуляції вартості послуг Додаток №1 до Договору

а) проведення дератизації на площі —

б) проведення дезінсекції на площі —

в) послуги проводяться «Виконавцем» за адресою: згідно дислокації об’єктів п.8.5. договору.

г) проводити заходи згідно п. 2.1 з кратністю: по дезінсекції — один раз у місяць, з дератизації один — два рази на місяць виконання послуг;

д) проводити послуги у відповідності з методикою та інструкціями, затвердженими Міністерством охорони здоров’я України та умовами ліцензування;

є) забезпечити належну якість послуг. Послуги з дезінсекції, дератизації та профілактичної дезінфекції проводити виключно дезінфікуючими засобами, дозволеними до застосування для зазначених цілей в Україні.

ж) домогтися сприятливих результатів, тобто звільнення об’єктів від гризунів і тарганів протягом 3-х місяців проведення профілактичної дезінфекції, за умови дотримання «Замовником» санітарних норм і правил, інших інструктивно-нормативних документів, що регламентують санітарно-технічне і санітарно-гігієнічне утримання будівель, приміщень, технологічного обладнання, території та їх підготовку до профілактичної дезінфекції.

з) давати «Замовнику» консультації та санітарні пропозиції з питань санітарно-профілактичних заходів, пов’язаних з проведеними послугами. У разі невиконання «Замовником» санітарних пропозицій, «Виконавець» не несе відповідальності за ефективність проведених заходів з профілактичної дезінфекції.

2.2. «Замовник» зобов’язується:

а) оплатити послуги згідно розділу III цього договору;

б) в договір на послуги по боротьби з гризунами і тарганами включити всю площу, яка підлягає обробці, як житлову, так і нежитлову, в тому числі: підвали, комори, кухні, коридори, сходові клітки, сараї та інше;

в) виконувати за вказівкою «Виконавця» всі санітарні пропозиції, а також усі заходи, щодо застосовуваних дезінфекційних засобів;

г) виділити відповідальну особу, зобов’язану бути присутньою при проведенні робіт і підписувати отримані від дезінфекторів належно оформлені наряди, акти прийому-здачі послуг, виписані «Виконавецем», які скріплюються печатками «Замовника» і «Виконавця»;

д) своєчасно проводити своєю робочою силою і за свій рахунок ремонт підлоги і стін (закладення щілин, отворів тощо);

є) надавати дрібний господарський інвентар (відра, драбини тощо) та у разі необхідності підсобну

робочу силу;

ж) отримувати від «Виконавця» під розписку капкани для механічного вилову гризунів, розставлених «Виконавцем» на об’єктах «Замовника»;

з) забезпечити доступ до всіх об’єктів, які підлягають обробці, у тому числі до технічного обладнання, адміністративних кабінетів, індивідуальних шаф на підприємствах і т. п.;

і) доводити до відома «Виконавця» про майбутній капітальний ремонт і його час, за пропозицією «Виконавця» виробляти необхідні роботи, що попереджають розвиток, скупчення гризунів і комах, а також роботи з огородження будівель і приміщень від гризунів;

к) утилізація (прибирання) полеглих гризунів та побутових комах проводиться силами і засобами «Замовника».

 

III. Ціна і порядок розрахунків.

3.1. Вартість дератизаційних послуг за 1 м.вк в місяць без урахування ПДВ —.

Вартість дезінсекційних послуг за 1 м.кв в місяць без урахування ПДВ — .

3.2. Сума договору за виконання послуг, зазначених у п. 2.1. цього договору в місяць становить: Послуги: 

Всього:

3.3. Загальна сума договору за виконання послуг, зазначених у п. 2.1. договору за 12-ть місяців 2018 року (січень, лютий, березень, квітень, травень, червень, липень, серпень, вересень, жовтень, листопад, грудень) визначається у розмірі:

Всього:  грн. нуль коп. 

Без ПДВ.).

3.4. «Замовник» зобов’язаний протягом 15-ти календарних днів, з моменту підписання акту прийому-здачі послуг, провести повний розрахунок у розмірі місячної суми послуг згідно п. 3.2. і 3.5. договору. Платіж здійснюється у національній валюті.

3.5. При відсутності щомісячних послуг з провини “Замовника” сума щомісячної оплати за надані послуги при відновленні дезобробок встановлюється шляхом ділення суми вказанної у п.3.3. у цьому договорі, на кількість місяців, фактично охоплених дезпослугами.

3.6. У разі зростання цін на матеріали, енергоносії, підвищення мінімальної заробітної плати і т. п., «Виконавець» збільшує суму договору шляхом оформлення Додаткової Угоди до Договору. При незгоді «Замовника» на збільшення ціни послуг, договір вважається розірваним за згодою сторін.

 

  1. Термін дії договору.

4.1. Згідно ч.З ст. 631 ЦК України, цей договір вступає в дію з моменту його підписання і діє з “01” січня 2019 року до “31” грудня 2019 року, але не раніше повного виконання сторонами своїх обов’язків. Закінчення строку дії договору не звільняє сторони від відповідальності за його порушення.

4.2. Зобов’язання сторін за цим договором припиняються тільки в разі погашення боргів і збитків.

4.3. Дострокове розірвання договору може мати місце за згодою сторін або за рішенням господарських судів.

 

  1. Умови та строки виконання договору.

 

5.1. «Виконавець» приступає до виконання договірних зобов’язань протягом 7-ми календарних моменту вступу договору в силу.

5.2. Розрахунок за отримані послуги «Замовник» зобов’язується проводити протягом 15 календарних днів з дня підписання акту прийому-здачі послуг, у розмірі місячної суми відповідності з розділом III договору, згідно з виписаними «Виконавцем» рахунками ті прийому-здачі послуг.

5.3. Факт виконання послуг підтверджується двостороннім актом прийому-здачі послуг.

У разі не підписання «Замовником» акту прийому-здачі послуг він зобов’язаний протягом 3-х робочих днів надати «Виконавцю» письмове обґрунтування відмови від підписання акта. При не наданні обґрунтованої мотивованої відмови, послуги за договором вважаються прийнятими «Замовником».

5.4. При відсутності оплати послуг відповідно до п. п. 3.4. і 5.2. цього договору, до 20 числа місяця наступним за місяцем надання послуг, послуги в цьому місяці не проводяться з вини «Замовника».

  1. Відповідальність сторін.

6.1. За невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим договором сторони несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством України.

6.2. Порушення грошових зобов’язань (несвоєчасну оплату виконаних послуг) «Замовник» сплачує «Виконавцю» пеню у розмірі процентної ставки Національного банку України, на день виконання послуг, від простроченої суми за весь час прострочення.

6.3. За затримку приймання виконаних послуг без відповідних обґрунтувань понад 3-х днів «Замовник» несе відповідальність за допущене порушення і сплачує «Виконавцю» пеню у розмірі трьох відсотків річних від вартості послуг за кожен день затримки.

6.4. «Замовник» не має права не допускати дезінфекторів на об’єкт для виконання договірних зобов’язань без попереднього узгодження даного питання з «Виконавцем».

6.5. У разі пропажі або знищення капканів, наданих «Замовнику» відповідно до п. 2.2, договору, останній сплачує «Виконавцю» повну вартість капканів. За пропозицією «Виконавця» купувати за свій рахунок капкани, при особливих умовах роботи на об’єкті.

6.6. При відсутності оплати послуг, передбачені п. 5.4. послуги в поточному місяці не виконуються з вини «Замовника».

6.7. При односторонньому розірванні договору сторона, яка вважає за необхідне розірвати договір, попереджає іншу сторону не менш ніж за 2 місяці.

6.8. Сторони не несуть відповідальність за невиконання договірних зобов’язань у разі недотримання умов договору іншою стороною.

6.9. «Виконавець» не несе відповідальності за будь-які види шкоди, заподіяної гризунами та комахами, оскільки вся його діяльність спрямована на відвернення цієї шкоди, тобто знищення та зниження їх чисельності.

6.10. Сторони не несуть відповідальності за повне або часткове невиконання договірних зобов’язань у випадку форс-мажорних обставин.

6.11. При порушенні термінів оплати прийнятих «Замовником» послуг, пов’язаних з затриманням бюджетного фінансування або затриманням виконанням платежу органом, який виконує казначейського обслуговування «Виконавець» до «Замовника» не може застосовувати заходи по матеріальної відповідальності (штраф, пеня, і т.п), передбачених цим договором, або положеннями діючого Законодавства України.

VII. Додаткові умови.

7.1. «Замовник» має право вимагати проведення послуг лише за умови повного розрахунку з «Виконавцем» за раніше надані послуги.

7.2. «Замовник» не вправі вимагати при черговій обробці обов’язкової роботи у всіх приміщеннях об’єкта, на які укладено договір, якщо за визначенням «Виконавця» це не потрібно.

7.3. Досягнення сприятливих результатів, тобто звільнення об’єктів від гризунів і комах раніше обумовленого договором терміну не може служити підставою до його дострокового припинення, оскільки тільки систематичне проведення спостереження за об’єктом і своєчасне вжиття заходів під час спостереження дають гарантію до закріплення досягнутих результатів.

7.4. «Виконавцю» надається право перевіряти обсяг зазначених у договорі послуг (площу, кубатуру, кількість).

7.5. «Замовник» зобов’язаний у разі ліквідації або реорганізації повідомити про це «Виконавця» за один місяць до ліквідації чи реорганізації.

7.6. В разі перейменування організації «Замовника», зміни адреси або його розрахункового рахунку «Замовник» зобов’язаний в 3-х денний термін повідомити «Виконавця» про зміни, що відбулися.VIII. Інші умови.

 

8.1. Надання «Замовнику» інших послуг, не передбачених умовами цього договору, оформляється додатковими угодами.

8.2. Оплата за поставлені послуги “Замовником” здійснюється за рахунок Замовника

8.3. «Виконавець» має статус платника податку на прибуток на загальних підставах, визначених Податковим Кодексом України.

8.4. Сторони договору дійшли згоди, що текст договору, будь-які матеріали, інформація та відомості, які стосуються даного договору, є конфіденційними і не можуть стороною передаватися третім особам без попередньої письмової згоди з іншою.

8.5. Дислокація об’єктів виконання послуг профілактичної дезінфекції:

дератизації на площі —  за адресою:

  1. Вирішення спорів

9.1. Всі спори за цим договором, за яким сторони не досягай спільної згоди шляхом переговорів, розглядаються господарським судом за місцем знаходження позивача.

9.2. Справжній договір складено у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу для кожної із сторін.